Tytuł projektu

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM Integracji Społeczno- Zawodowej

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  

Kontakt

O PROJEKCIE

Tytuł projektu: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM Integracji Społeczno- Zawodowej
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Włączenie społeczne
Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna integracja
Okres realizacji projektu:  od: 01.07.2021 do: 30.06.2023
Obszar realizacji projektu: Województwo Dolnośląskie
Wartość Projektu wynosi:  2 077 797,42 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 761 597,42 zł  

Celem głównym projektu

CELEM GŁÓWNYM projektu jest aktywna integracja, w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2023r., 144 osób (87 Kobiet i 57 Mężczyzn) w tym 15 osób niepełnosprawnych (9K, 6M) w wieku 18 lat i więcej zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego, a tym samym zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej.   

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez objęcie uczestników kompleksowym wsparciem, które:  

 • umożliwi określenie sposobu integracji społecznej dla 144 osób w ramach IŚR (Indywidualnej Ścieżki Reintegracji), wyznaczającego ścieżkę reintegracji społecznej i zawodowej,
 • pozwoli na przełamanie barier utrudniających włączenie społeczne, poprzez wsparcie psychologiczne i psychospołeczne wraz z usługami wspierającymi reintegrację,
 • przygotuje 144 osób do wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe poradnictwo zawodowe oraz pozwoli uczestnikom na dostęp do wartościowych ofert pracy dzięki wsparciu pośrednika pracy,
 • umożliwi 144 osób nabycie kwalifikacji/kompetencji, odpowiadających predyspozycjom uczestników
 • i potrzebom regionalnego rynku pracy,
 • pozwoli zdobyć praktykę zaw. 57 osobom, u których zostanie zidentyfikowana potrzeba uzupełnienia doświadczenia poprzez staże.  

Projekt jest otwarty na udział wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem (tj. nie dyskryminuje żadnych grup ze względu na posiadane cechy, tj. płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, miejsce zamieszkania).  

Planowane efekty projektu

 • co najmniej 28% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu projektu, 
 • co najmniej 56% osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukuje pracy po opuszczeniu projektu,
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zostanie osiągnięty na poziomie co najmniej 30%.  

Do projektu zapraszamy

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowi 144 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej:  

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej,
 • otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:  
 • Osoby bezrobotne: 100 osób (60K,40M),
 • Osoby bierne: 44 osoby (27K,17M),  

Wymogi: osoby z grupy docelowej, zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego, w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 18 r.ż.  

Szczególne wsparcie w ramach projektu zaplanowano dla kobiet oraz osób niepełnosprawnych, jako grup szczególnie defaworyzowanych na rynku pracy, a tym samym zagrożonych trwałym wykluczeniem społecznym. Nie przewidziano udziału w projekcie osób odbywających karę pozbawienia wolności (za wyjątkiem objętych dozorem elektronicznym).  

Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia preferencji do objęcia wsparciem w projekcie osobom lub rodzinom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).  

Wsparcie udzielone danemu uczestnikowi w projekcie nie może powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.  

Zadania przewidziane w projekcie to:  

 1. STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI - identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (indywidualne sesje z psychologiem oraz  doradcą zawodowym)
 2. ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM (indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupowe poradnictwo psychospołeczne z psychologiem)
 3. REALIZACJA USŁUG WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJE (indywidualne doradztwo prawne i/lub rodzinne)
 4. ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM (indywidualne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy)
 5. SZKOLENIA ZAWODOWE
 6. Trzymiesięczne STAŻE ZAWODOWE dla 40% uczestników projektu   


CRSE zapewnia realizację wsparć przy pomocy Mechanizmu Racjonalnych Usprawnień

Formy wsparcia

01

STWORZENIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI - identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika

Dla każdego uczestnika przewidziano :  

 • Indywidualne sesje z psychologiem - wywiad i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)- dla każdego Uczestnika Projektu 3 godz., zawierającej zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia oraz plan w zakresie aktywności podejmowanych przez Uczestnika Projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia,
 • Indywidualne sesje z doradcą zawodowym - wywiad i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR)-dla każdego Uczestnika Projektu 3 godz. , umożliwiający pozyskanie informacji na temat sytuacji życiowej i społeczno-zawodowej, barier w reintegracji oraz predyspozycji Uczestnika.  

02

ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM

Indywidualne poradnictwo psychologiczne- indywidualne sesje z psychologiem- dla każdego Uczestnika
po 4 godz. , celem spotkań jest wzmacnianie potrzeby zmiany u Uczestnika Projektu i stymulowanie go do jej samodzielnego dokonywania w oparciu o własne odkrycia, posiadane zasoby i potencjał. Uczestnik Projektu wraz z psychologiem skupią się na indywidualnych przyczynach niekorzystnej sytuacji i wspólnie będą poszukiwać najlepszych rozwiązań. Poradnictwo przyczyni się do rozwiązania ich bieżących problemów i specyficznych trudności związanych z sytuacją życiową i podejmowaniem próby zmiany.  

Grupowe  poradnictwo psychospołeczne- dla każdego Uczestnika po 4 godz., celem spotkań jest wzmocnienie umiejętności aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym określenie predyspozycji osobistych prowadzących do reintegracji zawodowej. Grupowa forma poradnictwa pozwoli poprzez gry, testy i zabawy odkryć potencjał pracy w grupie i możliwości własnej dynamiki wśród osób posiadających podobne problemy. Ponadto pozwoli uzyskać efekty dodatkowe tj. możliwość wymiany doświadczeń, zawarcia znajomości, uzyskania oparcia w grupie.  

03

REALIZACJA USŁUG WSPIERAJĄCYCH INTEGRACJE

W ramach projektu Uczestnicy mają zapewnione indywidualne doradztwo prawne i/lub rodzinne- dla każdego Uczestnika 4 godz., realizowane przez 2 specjalistów doradcę prawnego/ terapeutę rodzinnego.  

Celem DORADZTWA PRAWNEGO będzie udzielenie Uczestnikom Projektu, którzy potrzebują tego typu wsparcia, porad prawnych dotyczących prawa pracy, cywilnego i rodzinnego, rozwiązywania spraw mieszkaniowych, socjalnych i alimentacyjnych, informowania o możliwości korzystania ze świadczeń
z pomocy społecznej i innych rozwiązań ustawowych oraz pomocy w pisaniu pism/wniosków do urzędów. Poradnictwo wesprze ich w rozwiązywaniu problemów prawnych, determinujących ich wykluczenie (bezprawne zwolnienie z pracy, niedopełnienie formalności dotyczące należnych im świadczeń).  

Celem DORADZTWA RODZINNEGO będzie uzyskanie wiedzy i narzędzi, które przyczynią się do złagodzenia lub wyeliminowania problemów rodzinnych, utrudniających codzienne funkcjonowanie w rodzinie oraz powodujących wykluczenie społeczne, czy oddalenie od rynku pracy. Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość uzyskania porad m.in. w zakresie programów psychoterapii i terapeutycznych dla osób uzależnionych, sposobów pozyskania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych (głównie dla osób niepełnosprawnych i osób starszych), wsparcia w sytuacji doświadczania przemocy, w sytuacjach związanych z samotnością, starszym wiekiem, utratą pracy, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
w małżeństwie, rodzinie, wsparcie w doświadczeniu kryzysów, nie radzeniu sobie z emocjami przezwyciężania problemów opiekuńczo-wychowawczych wynikających z sytuacji rodziny.  

Personel zaangażowany w realizację zadania będzie wspierał Uczestników Projektu w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów poprzez aktywne i otwarte uczestniczenie w procesie opracowywania porady/pomocy, bieżące monitorowanie i konsultowanie przebiegu działań pomocowych, ich ocenę oraz ewentualne modyfikowanie. Uczestnicy Projektu będą motywowani do podejmowania działań poprawiających ich sytuację prawną i rodzinną.  

Tematyka i zakres doradztwa będą uzależnione od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Uczestnika Projektu.  

04

ZAPEWNIENIE USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM - poradnictwo zawodowe
 i pośrednictwo pracy

Dla każdego Uczestnika przewidziano kompleksowe pośrednictwo pracy- po 4 godz. na jedną osobę.  

Kompleksowe pośrednictwo pracy- spotkania z pośrednikiem stanowią odpowiedź na jedną z przyczyn pozostawania bez zatrudnienia grupy doc. jaką jest brak znajomości rynku pracy, przekładający się na przekonanie o wyczerpaniu wszystkich możliwości poszukiwania pracy. Celem pośrednictwa jest najtrafniejszy i świadomy dobór odpowiedniego zawodu dla UP w oparciu o ich kwalifikacje i kompetencje
i oczekiwania pracodawców.  

indywidualne poradnictwo zawodowe - indywidualne sesje z doradcą zawodowym dla każdego UP 3 godz., łącznie 432 godz., indywidualne spotkania z doradcą pomogą UP w rozwiązaniu problemu zawodowego, pozwolą zdiagnozować obszary wymagające dodatkowego wzmocnienia i wesprą ich
w planowaniu ścieżki zawodowej i przygotują do radzenia sobie w środowisku pracy. Doradca będzie rekomendował UP możliwe sposoby rozwoju i podejmowania aktywności w kierunku branż z przyszłością
w regionie i zawodów deficytowych.  

05

SZKOLENIA ZAWODOWE

Uczestnicy Projektu wezmą udział w szkoleniach/kursach umożliwiających podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy w zawodach deficytowych, spójnych z potrzebami rynku pracy.  

DOBRANY PRZEDMIOT WSPARCIA będzie zgodny ze:

 • zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu, potrzebami właściwego lokalne lub regionalnego rynku pracy w oparciu o:
 • aktualny BAROMETR ZAWODÓW,
 • SKALĘ ZAINTERESOWANIA określonymi kompetencjami wśród potencjalnych pracodawców,
 • WSPÓŁPRACĘ z regionalnymi pracodawcami, przedstawicielami instytucji otaczających GD (m.in. GOPS/MOPS, PCPR, PUP).   

Program i harmonogram szkolenia uszczegółowione zostaną po spotkaniach z doradcą. Efektem kursów będzie nabycie kompetencji/kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Certyfikacja będzie przebiegała po walidacji, a pozytywna decyzja będzie potwierdzeniem, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych będą zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji oraz potwierdzone rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży dokumentem  

06

Staże zawodowe

57 osób zostanie objęte wsparciem w postaci 3 miesięcznego stażu zawodowego zgodnego z nowymi kwalifikacjami/ kompetencjami, które zostały nabyte w trakcie szkolenia.   

Staże będą rekomendowane osobom, u których na podstawie IŚR zostanie zdiagnozowana największa potrzeba nabycia doświadczenia zawodowego. Staże w pierwszej kolejności kierowane będą do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności ze względu na brak doświadczenia zawodowego lub jego znaczące niedostosowanie do aktualnych potrzeb pracodawców.   

Staże wyposażą Uczestnika Projektu w praktyczne umiejętności wymagane do wykonywania konkretnego zawodu.   

Aktualności

01.09.2022r.

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ogłasza zmianę adresu biura projektu. Nowe biuro projektu znajduję się ul.Westerplatte 72, IIp, pok. 204, 58-100 Świdnica.
Po zgłoszeniu potrzeby biuro jest dostępne również w godzinach popołudniowych i/lub w weekendy.
Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek asysty podczas wizyty w Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego uprzejmie prosimy o zgłoszenie Kadrze Projektu pod numerem 887 788 065 lub dolnoslaskie.centrum@crse.org.pl

LIPIEC 2022
Harmonogram wsparcia - Indywidualne spotkania z Psychologiem LIPIEC 2022 plik do pobrania
Harmonogram wsparcia - Indywidualne doradztwo prawne LIPIEC 2022 plik do pobrania
Harmonogram wsparcia - Indywidualne Pośrednictwo Pracy LIPIEC 2022 plik do pobrania

01.07.2022
Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach III tury rekrutacji do projektu „DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM Integracji Społeczno- Zawodowej". Nabór Kandydatów na uczestników projektu w ramach II grupy rozpoczyna się w dniu 01.07.2022r. do odwołania.
Beneficjent projektu zamieści informację dotyczącą planowanego zakończenia II tury rekrutacji na 7 dni przed jej zamknięciem.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać od 01.07.2022r.:

 • osobiście w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 w biurze projektu: Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego, ul. Krakowska 56-62, budynek M pok. 2, 50- 425 Wrocław;
 • e- mailem na adres: dolnoslaskie.centrum@crse.org.pl;
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Krakowska 56-62, budynek M pok. 2, 50- 425 Wrocław.

 • Dokładne informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA.
  Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

  CZERWIEC 2022
  Harmonogram szkolenia - PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH 21.6.2022-14.7.2022, WROCŁAW plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia - Indywidualne spotkania z Psychologiem CZERWIEC 2022 plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia - Indywidualne doradztwo prawne CZERWIEC 2022 plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia - Indywidualne Pośrednictwo Pracy CZERWIEC 2022 plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia- Indywidualne spotkania z Psychologiem IŚR CZERWIEC 2022 plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia- Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym IŚR CZERWIEC 2022 plik do pobrania
   

  15.06.2022
  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego prezentuje listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II tury rekrutacji.
  Wyniki przedstawiono poniżej:
  Lista rankingowa NABÓR II - plik do pobrania

  08.06.2022
  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ogłasza zakończenie naboru składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach II tury rekrutacji do projektu „DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej" z dniem 15.06.2022 r. (włącznie).

  MAJ 2022
  Harmonogram wsparcia- Indywidualne spotkania z Psychologiem IŚR MAJ 2022 plik do pobrania
  Harmonogram - staże 2022 plik do pobrania

  MARZEC 2022
  Harmonogram wsparcia - Indywidualne spotkania z Psychologiem MARZEC 2022 plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia - Pośrednictwo Pracy MARZEC 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia - grupowe poradnictwo psychospołeczne - zajęcia z psychologiem MARZEC 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia- Indywidualne spotkania z Doradcą Prawnym MARZEC 2022 - plik do pobrania

  01.03.2022
  Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach II tury rekrutacji do projektu „DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM Integracji Społeczno- Zawodowej". Nabór Kandydatów na uczestników projektu w ramach II grupy rozpoczyna się w dniu 01.03.2022r. do odwołania.
  Beneficjent projektu zamieści informację dotyczącą planowanego zakończenia II tury rekrutacji na 7 dni przed jej zamknięciem.

  Dokumenty rekrutacyjne należy składać od 01.03.2022r.:
 • osobiście w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 w biurze projektu: Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego, ul. Krakowska 56-62, budynek M pok. 2, 50- 425 Wrocław;
 • e- mailem na adres: dolnoslaskie.centrum@crse.org.pl;
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Krakowska 56-62, budynek M pok. 2, 50- 425 Wrocław.

 • Dokładne informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA.
  Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

  LUTY 2022
  Harmonogram szkolenia zawodowego ADMINISTRATOR STRON INTERNETOWYCH, Wrocław 28.02-25.03.2022 - plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia - Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym Poradnictwo Zawodowe LUTY 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia- Indywidualne spotkania z Doradcą Prawnym LUTY 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia - IŚR Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym - plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia - Harmonogram wsparcia- Indywidualne spotkania z Psychologiem LUTY 2022 - plik do pobrania
  Harmonogram wsparcia - IŚR Indywidualne spotkania z Psychologiem LUTY 2022 - plik do pobrania


  25.02.2022
  Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego prezentuje listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I tury rekrutacji. Wyniki przedstawiono poniżej:
  Lista rankingowa NABÓR I - plik do pobrania

  17.02.2022
  Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego ogłasza zakończenie naboru składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach I tury rekrutacji do projektu „DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM Integracji Społeczno- Zawodowej" z dniem 24.02.2022 r. (włącznie).

  01.12.2021
  Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego zaprasza do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach I tury rekrutacji do projektu „DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM Integracji Społeczno- Zawodowej". Nabór Kandydatów na uczestników projektu w ramach I grupy rozpoczyna się w dniu 01.12.2021r. do odwołania.
  Beneficjent projektu zamieści informację dotyczącą planowanego zakończenia I tury rekrutacji na 7 dni przed jej zamknięciem.

  Dokumenty rekrutacyjne należy składać od 01.12.2021r.:
 • osobiście w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 w biurze projektu: Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego, ul. Krakowska 56-62, budynek M pok. 2, 50- 425 Wrocław;
 • e- mailem na adres: dolnoslaskie.centrum@crse.org.pl ;
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Krakowska 56-62, budynek M pok. 2, 50- 425 Wrocław.

 • Dokładne informacje dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA.
  Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce DO POBRANIA.
  Serdecznie zapraszamy! 

  Rekrutacja

  Etapy rekrutacji

  Rekrutacja będzie powszechna, zgodna z zasadą równości płci i niedyskryminacji. Będzie prowadzona w sposób cykliczny - nabór kandydatów w okresie VII 2021-I 2023 w 12 turach (śr. co 2 m-ce) po ok. 12 osób.  

  Aktualne terminy naboru są podane w zakładce AKTUALNOŚCI

  1.   Aplikacja za pomocą formularza zgłoszeniowego  oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych (zakładka – dokumenty do pobrania )
  2.  Selekcja wstępna - weryfikacja   kwalifikowalności na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych   

  UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, wraz z wymaganym kompletem załączników.

  3.   Selekcja zasadnicza - osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym:  

  • Kobiety (2 pkt.);
  • Osoby niepełnosprawne (2 pkt.);
  • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa PO PŻ (2 pkt.);
  • Osoby z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne (ISCED 3)  (2 pkt.);
  • Brak doświadczenia zawodowego (2 pkt.).  

  Po etapie oceny punktowej zawarte zostaną Umowy uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia o zbyt niskiej liczbie punktów będą zamieszczane na LIŚCIE REZERWOWEJ i rozpatrywane w przypadku rezygnacji osoby z wyższą punktacją.   

  Zgłoszenie

  Aktualne terminy naboru są podane w zakładce AKTUALNOŚCI

  Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową lub mailową.  

  Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 887-788-065 lub poprzez kontakt mailowy: dolnoslaskie.centrum@crse.org.pl  

  Dokumenty do pobrania

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:  

  Oraz doręczenia:  

  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - zaświadczenie z właściwej instytucji
  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie z właściwej instytucji, lub zaświadczenie od kuratora;
  4. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;
  5. osoby z niepełnosprawnością –w szczególności orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.). W przypadku pozostałych osób należących do ww. kategorii (np. osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) weryfikacja następuje poprzez przedstawienie innego niż orzeczenie o niepełnosprawności dokumentu poświadczającego stan zdrowia (wydanego przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia),
  6. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością - dokument potwierdzający ww. sytuację  
  • zaświadczenie z ZUS o nieopłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego
  • kopia legitymacji rencisty  

  Szczegóły w regulaminie 

  O CRSE

  Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.  

  Efekty naszej pracy:  

  • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób, 
  • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych Unii Europejskiej (UE),
  • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe Unii Europejskiej (UE) dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
  • pozyskanie dotacji inwestycyjnych Unii Europejskiej (UE) dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.  

  Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.

  Kontakt

  Biuro Projektu

  Ul. Westerplatte 72, II p., pok. 204, 58-100 Świdnica  

  tel. kom.: 887-788-065
  email:  dolnoslaskie.centrum@crse.org.pl  

  Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00  

  Ze względu na panującą w kraju sytuację zagrożenia pandemicznego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny